Loading...
Betingelser for registrering

Betingelser for registrering gjelder for kjøp av semesterkurs ved Kick Dansestudio.

Endringer

Kick Dansestudio tar forbehold om endringer i timeplanen.

Kick Dansestudio kan avlyse kurs med for få påmeldte elever.

Bindende påmelding

Påmeldingen er bindende og gjelder for ett semester. Semesteravgiften refunderes ikke. Kjøp av dansekurs er personlig og kan ikke overføres til andre.

Refusjon eller delvis refusjon av semesteravgift gis kun ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til Kick Dansestudio.

Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller lignende beregnes ikke fradrag i semesteravgiften.

Betaling

Betaling av dansekurs skal skje forskuddsvis.

Ca. 14 dager etter semesterstart kommer faktura på semersteravgiften.

Husk å føre opp KID-nummer når du betaler. Glemmer du dette, vet vi ikke hvem som har betalt.

Faktura

Betalingsinformasjon blir tilsendt per post.

Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel og lovbestemte gebyrer vil påløpe.

Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso, og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

Søskenrabatt:

Søskenrabatten som vi gir på Kick Dansestudio er, så vidt vi vet, unik for ballettskoler i Norge. Søskenrabatten gjelder for nære familiemedlemmer som danser på Kick Dansestudio (søsken, mor, far og barn).

Hvordan registrere søskenrabatt?

1) Registrer hver elev på hjemmesiden. Husk å skrive ned medlemsnummeret du får ved påmelding til hver enkelt.

2) Send en mail til Geir Kvinnesland med fullt navn og medlemsnummer til de i familien din som ønsker å danse på Kick Dansestudio. Dere må sende inn denne mailen før andre uke etter semesterstart. Dette er fordi vi sender ut faktura.

NB: Har dere ikke sendt mailen innen fristen, kommer original faktura uten søskenrabatt.

Registrering- og kjøpsbetingelser

For å kjøpe dansekurs ved Kick Dansestudio må man være over 18 år. Foresatte må kjøpe dansekurs til elever under 18 år.

Alle medlemmer ved Kick Dansestudio plikter til å oppgi ny adresse ved flytting, samt oppdatere e-post adresse og telefonnummer ved eventuelle endringer.

Tap av eiendeler/ skader

Kick Dansestudio er ikke erstatningsansvarlig for elevens personlige effekter, penger eller verdisaker. Vi anbefaler at man tar verdisaker med inn på timen.

Kick Dansestudio har ikke forsikringsansvar for skader som eleven måtte pådra innen skolens område eller i forbindelse med forestillinger i regi av Kick Dansestudio.

Rettigheter til bruk av koreografi, bilder og opptak

Eleven har ikke lov til å bruke koreografi eller øvelser de lærer på Kick Dansestudio til fremvisninger eller undervisning i egen regi uten pedagogen og Kick Dansestudio sitt samtykke.

Kick Dansestudio står fritt til å bruke bilder og opptak tatt fra våre forestillinger i reklame, til presse og på nettside.

Force majeur

Er Kick Dansestudio forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Kick Dansestudio fritatt for alt ansvar.

Kontaktinformasjon

Nordalveien 96, 4250 Kopervik

97 17 77 89

post@kickdansestudio.no